Dopiero co pisaliśmy o tym, jak Rządowe Centrum Legislacji bardzo krytycznie odniosło się do szeregu zmian proponowanych przez UOKiK w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Przypomnijmy, że zarzuty był ciężkiej wagi – dotyczyły między innymi ryzyka naruszenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz samej Konstytucji RP. W niniejszym wpisie omówimy najważniejsze zarzuty ze strony RCL.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty, a także inne, które zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych Prezes UOKiK dokonał zmian w swoim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Poniżej wskażemy najważniejsze z nich.

UOKiK wprowadza zmiany

Wśród najistotniejszych zmian wprowadzonych przez Prezesa UOKiK należy wskazać:

  1. rezygnacja z możliwości zobowiązania przez Prezesa UOKiK przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone do zwrotu korzyści uzyskanych w związku z ich stosowanie,
  2. rezygnacja z wnioskowego trybu prowadzenia postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone postanowienie umowne na rzecz zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia zakazu stosowania klauzul niedozwolonych – co istotne takie zawiadomienie będzie mógł złożyć także konsument, rzecznik konsumentów oraz organizacje konsumenckie,
  3. wprowadzenie przyśpieszonego trybu rozpatrywania odwołań od decyzji tymczasowych (2 miesiące),
  4. wprowadzenie wymogu uzyskania zgody sądu na podjęcie przez UOKiK czynności zmierzających do zakupu towaru (tzw. tajemniczy klient) oraz na utrwalenie tych czynności przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania o tym kontrolowanego.

Z pełną treścią nowego projektu można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji tutaj.

Podsumowanie

Jak widać szereg pierwotnych propozycji UOKiK uległo zmianie bądź zostało wyeliminowanych. Obecnie projekt ustawy zapewnia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom większą ochronę – konsument będzie mógł złożyć zawiadomienie w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych, natomiast przedsiębiorca będzie lepiej chroniony przed działaniami podejmowanymi przez UOKiK, które będą podlegały większej kontroli ze strony sądu. Zmiany te należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Pamiętajmy jednak, że jest to na razie propozycja zmian i nie trafiła ona jeszcze pod obrady Sejmu.