27 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Autorem dokumentu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z obserwacji Prezesa UOKiK wynika, że praktyka stosowania ustawy o kredycie konsumenckim przez kredytodawców jest w niektórych przypadkach niejednolita. W efekcie, utrudniona jest pełna realizacja celów regulacji (zwłaszcza w zakresie informacji o kosztach kredytu konsumenckiego) ze szkodą dla interesów konsumentów.

Zakres zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

Zakres zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

Celem zmiany jest poprawienie przepisów ustawy w taki sposób aby treść przepisów była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna i przejrzysta (przykład: doprecyzowanie przepisów w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych wzmocni pozycję konsumenta na rynku poprzez zwiększenie porównywalności ofert przedsiębiorców).

Projekt założeń uwzględnia konkluzje przedstawione w Raporcie z kontroli przedsiębiorców udzielających kredyty konsumenckie w 2012 r. jak również część uwag Komisji Europejskiej zawartych we wniosku o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie transpozycji w Polsce dyrektywy 2008/48/WE, w którym to Komisja sformułowała zastrzeżenia co do poprawności wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2008/48/WE do polskiego porządku prawnego (m.in. dotyczące definicji oraz informacji udzielanych kredytobiorcy przed zawarciem umowy). Komisja przyjęła część udzielonych wyjaśnień odrzucając jednak pozostałe i zadeklarowała zamiar wszczęcia oficjalnego postępowania. Celem projektu jest zapewnienie jednolitej interpretacji ustawy w zgodzie ze dyrektywą 2008/48/WE oraz uwzględnienie części zastrzeżeń KE.

Mając na uwadze powyższe, projekt ma przyczynić się do:

  • wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich;
  • zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego;
  • zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców.

Z pełną treścią planowanych zmian możesz się zapoznać tutaj: Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Co z dotychczas zawartymi umowaMI o kredyT konsumencki

Przepisy przejściowe powinny przewidywać, że do informacji przedkontraktowych przekazanych przez przedsiębiorcę przed wejściem w życie ustawy i do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Analogiczne rozwiązanie należy zastosować do postępowań (sądowych i administracyjnych)  wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie ustawy.

Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia zmian

Prace dopiero się rozpoczęły, choć jak wskazano w projekcie założeń – ze względu na okoliczność, że proponowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie regulacji krajowej do wymogów dyrektywy, która obowiązuje już od długiego czasu, jest wskazane, aby zmiany zostały wprowadzone tak szybko jak to możliwe. Przewidywany zakres zmian nie wymaga dłuższego vacatio legis. Wprowadzenie regulacji nie spowoduje powstania nowych wydatków w sferze publicznej, a ze względu na nieznaczny poziom zmian skutki finansowe dla kredytodawców pozostaną nieznaczne, będą się sprowadzały do wprowadzenia niewielkich zmian w stosowanych dokumentach, w szczególności – wzorcach umownych lub w systemach informatycznych.