Dopiero co opadł kurz po decyzji Prezesa UOKiK w sprawie przeciwko Apart Sp. z o.o., a już mamy następną decyzję ws. stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . Tym razem Prezes UOKiK wziął na celownik Legię Warszawa SA i stosowane przez nią regulaminy oraz wzorce umów (decyzja RWA-23/2012).

Klauzule niedozwolone wykryte przez UOKiK

W trakcie postępowania Prezes UOKiK zarzucił spółce akcyjnej Legia Warszawa stosowanie następujących postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

 1. W przypadku braku spłaty przez Kupującego poszczególnych rat wymienionych w § 2 ust. 1 Sprzedający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i dochodzić od Kupującego zapłaty całej kwoty określonej § 1 ust. 3 bez zachowania dat określonych w § 2 niniejszej umowy” (§ 4 ust. 2 umowy kupna sprzedaży karnetów na sezon 2011/2012)
 2. W przypadku zablokowania karnetu z przyczyn określonych w ust. 1 Sprzedający zachowuje prawo do dochodzenia od Kupującego zapłaty całej kwoty określonej w § 1 ust. 3 bez zachowania dat określonych w § 2 niniejszej umowy” (§ 3 ust. 3 w zw. z § 3 ust. 1 umowy kupna sprzedaży karnetów na sezon 2011/2012)
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu” (pkt VI ust. 2 Regulaminu sprzedaży pakietów – „Hity Wiosny 2011”, pkt VII ust. 2 Regulaminu sprzedaży karnetów na mecze rozgrywane na stadionie Legii w sezonie 2011/2012 oraz pkt VI ust. 58 Regulaminu sprzedaży biletów – sezon 2011/2012)
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Warszawie” (część szósta pkt 2 Regulaminu e-sklepu Legii Warszawa)
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub jakiejkolwiek części wartości zakupionego Karnetu z tytułu zamknięcia stadionu lub wyłączenia z użytku poszczególnych trybun w związku z karami orzeczonymi przez organizatora rozgrywek lub organy państwowe i samorządowe” (pkt III.10 Regulaminu sprzedaży karnetów na mecze rozgrywane na stadionie Legii w sezonie 2011/2012)
 6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów meczów i innych imprez masowych, bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności” (§ 6 Regulaminu imprezy masowej organizowanej przez Klub Piłkarski Legia Warszawa na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie)

Zobowiązanie do zaniechania naruszania zbiorowych interesów konsumentów

Legia Warszawa SA zobowiązała się do zaniechania naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Zaproponowała między innymi nowe brzmienie niektórych klauzul, a niektóre postanowiła zupełnie wykreślić. Poniżej omówimy zaproponowane przez spółkę rozwiązania, które zostały zaakceptowane przez Prezesa UOKiK. Warto przede wszystkim przeanalizować ilość kroków, które musi podjąć przedsiębiorca aby móc wyegzekwować zaległe płatności i uniknąć nierzetelnych klientów w przyszłości.

Poniższe rozwiązania będą odnosiły się kolejno do klauzul niedozwolonych wskazanych powyżej.

 1. zmiana postanowienia wzorca zakwestionowanego w pkt. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku uchybienia terminowi zapłaty jednej raty i po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, Sprzedający ma prawo wprowadzenia blokady karnetu. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty dwóch rat i po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu wskazanego w drugim wezwaniu do zapłaty, Sprzedający ma prawo żądania natychmiastowej zapłaty całej niezapłaconej ceny karnetu wraz z odsetkami od zaległych rat. Wezwanie do zapłaty wraz z informacją o skutkach braku płatności w terminie, zostanie wysłane do Kupującego listem poleconym na adres wskazany w niniejszej umowie. Sprzedający zobowiązuje się do odblokowania karnetu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego”.
 2. zmiana postanowienia wzorca zakwestionowanego w pkt. 2 poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku braku zapłaty w terminie kwoty wskazanej w drugim wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Sprzedający
 3. będzie miał prawo odmowy sprzedaży karnetu na sezon 2012/2013 z rozłożeniem ceny na raty. W takim przypadku Kupujący będzie mógł zakupić jedynie karnet płatny jednorazowo”
 4. usunięcie z treści wzorców postanowień zakwestionowanych w pkt. 3 i 4,
 5. zmiana postanowienia wzorca zakwestionowanego w pkt. 5 poprzez nadanie mu brzmienia: „Klub nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub jakiejkolwiek części wartości zakupionego Karnetu osobom, wobec których orzeczono zakaz klubowy w związku z naruszeniem przez nie zasad bezpieczeństwa lub porządku, jeśli w związku z takim naruszeniem organizator rozgrywek lub organy państwowe lub samorządowe orzekły o zamknięciu stadionu lub wyłączeniu z użytku poszczególnych trybun”
 6. zmiana postanowienia wzorca zakwestionowanego w pkt. 6 poprzez nadanie mu brzmienia: „Zarząd Klubu będzie na bieżąco przekazywał na oficjalnej stronie internetowej Klubu wszelkie informacje o terminach meczów i innych imprez masowych, niezwłocznie po ich otrzymaniu od organizatora rozgrywek albo innego organizatora imprezy masowej.
Prezes UOKiK uznał, że tak zmodyfikowane wzorce umów stosowane przez spółkę mogą zostać wprowadzone do obrotu konsumenckiego. Prezes nie miał zastrzeżeń i wątpliwości także odnośnie sposobu wyeliminowania klauzul, przy czym dodał, że wyeliminowanie to uwzględnia także charakter wykonywanej usługi przez spółkę.

Podsumowanie decyzji Prezesa UOKiK

Sprawa zakończyła się wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji zobowiązującej do usunięcia naruszeń. Z pewnością uchroniło to spółkę przed ryzykiem nałożenie kary pieniężnej, która może wynosić do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Legia Warszawa SA ma obowiązek, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się powyższej decyzji, przedłożenia informacji o stopniu realizacji obowiązku usunięcia naruszeń w sposób przez siebie wskazany.