Jak napisać odpowiedź na zażalenie powoda na postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu za klauzule niedozwolone

Po fali odrzuceń pozwów za klauzule niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przyszła kolej na składanie przez pozwanych sprzedawców internetowych odpowiedzi na  zażalenie powoda na postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu. Przyczyną takiego stanu rzeczy są prawnicy reprezentujący stowarzyszenia i konsumentów pozywających sprzedawców internetowych, którzy masowo składają zażalenia na niekorzystne dla nich postanowienia SOKiKu o odrzuceniu pozwów z uwagi na istnienie powagi rzeczy osądzonej.

Jak powód uzasadnia swoje zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu

Zażalenia składane przez powodów zarzucają najczęściej naruszenie przez SOKiK przepisów prawa procesowego poprzez błędne przyjęcie, że w sprawie wystąpiła powaga rzeczy osądzonej oraz poprzez uznanie, że w sprawie zachodzi rozszerzona prawomocność wyroków wydanych uprzednio przez SOKiK w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolonych, które zostały następnie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

W konsekwencji powodowie domagają się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasądzenia na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Nie trzeba chyba dodawać, że uwzględnienie takiego zażalenia nie byłoby korzystne dla sprzedawcy internetowego, dla którego odrzucenie pozwu pozwala ustrzec się od konieczności ponoszenia wysokich kosztów procesu (ok. 1000-1500 zł od jednego postępowania).

Termin i miejsce wniesienia odpowiedzi na zażalenie powoda

SOKiK doręczając pozwanemu sprzedawcy internetowemu odpis zażalenia powoda w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony poucza go także o terminie wniesienia odpowiedzi na zażalenie.  Jest to termin tygodniowy od dnia doręczenia pozwanemu odpisu zażalenia.

Odpowiedź na zażalenie powinna być wniesiona wprost do sądu drugiej instancji – w tym wypadku będzie to Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Jakie wymogi musi spełniać odpowiedź na zażalenie i w jaki sposób się „bronić”

Przepisy nie przewidują wprost wymogów formalnych, które powinna spełniać odpowiedź na zażalenie, niemniej odpowiedź taka jak każde pismo procesowe powinna spełniać wymogi pisma procesowego wskazane w art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego:

Art.126.§1.Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2)oznaczenie rodzaju pisma;
3)osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5)wymienienie załączników.

Odpowiedź na zażalenie powinna zawierać przede wszystkim wniosek o oddalenie zażalenie powoda i argumenty przemawiające za takim rozstrzygnięciem. W praktyce skupiamy się w tym wypadku z jednej strony na „wytrącaniu” argumentów powoda, które miałaby przemawiać za uwzględnieniem zażalenia, a z drugiej strony wspieramy SOKiK, który w swoim postanowieniu odrzucił pozew powoda. Niezbędna jest przy tym dokładna analiza zarówno uzasadnienia orzeczenia SOKiK, jak i zażalenia powoda.

Warto również poprzeć nasze argumenty podobnymi orzeczeniami SOKiK, Sądu Apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, które będą zgodne z zajętym przez nas i SOKIK stanowiskiem i przyczynią się do oddalenia zażalenia przez Sąd Apelacyjny.

Powyższe oczywiście nie gwarantuje sukcesu, aczkolwiek w interesie pozwanego sprzedawcy leży dopełnienie wszystkich czynności, które mogą mu pomóc oddalić zażalenie złożone przez powoda. Potrzebujesz pomocy przy analizie sprawy lub przygotowaniu odpowiedzi na zażalenie – skontaktuj się z nami.

Tagged under:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapewnij sobie bezpieczeństwo. Zobacz jak działamy

1
>
Wypełnij formularz bezpłatnej wyceny

Wyjaśnij nam dokładnie czego potrzebujesz wypełniając formularz. Jeżeli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, dopytamy Cię o nie. Wycena jest bezpłatna i do niczego Cię nie zobowiązuje.

2
>
Zapoznamy się ze sprawą i przygotujemy wycenę

Nasi prawnicy zapoznają się z Twoją sprawą i przygotują dla Ciebie bezpłatnie wycenę. Otrzymasz ją maksymalnie w 3 godziny (w dni robocze), chyba że sprawa będzie wymagała dodatkowych konsultacji.

3
>
Akceptacja warunków współpracy

Jeżeli otrzymana wycena odpowiada Twoim oczekiwaniom i potrzebom, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy rozpoczęli współpracę. Wystarczy Twoja akceptacja. To Ty podejmujesz decyzję.

4
Nasi prawnicy
rozpoczynają pracę

Po zaakceptowaniu przedstawionych warunków, nasi prawnicy rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem. O postępach prac będziesz informowany na bieżąco.

  Chronimy Twoją prywatność. Twój adres email posłuży tylko do kontaktu w sprawie wyceny.

  Kontakt z nami

  +48 (61) 84 75 518
  kontakt@klauzuleniedozwolone.pl

  Serwis należy do Netlibre Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Św. Wawrzyńca 1C/10, 60-539 Poznań)| KRS: 0000395252 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS | NIP 7811872393

  Zaloguj